Home พญ.ศศิร์รัช ปัทมดิลก

Author: พญ.ศศิร์รัช ปัทมดิลก (พญ.ศศิร์รัช ปัทมดิลก)

เรื่อง
การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

คุณแม่กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงข้อห้าม ควรสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอด

เรื่อง
ประจำเดือน วัยว้าวุ่น เรื่องน่าปวดหัวของนักวิ่งสาว

ประจำเดือน วัยว้าวุ่น เรื่องน่าปวดหัวของนักวิ่งสาว

งานวิจัย ยืนยันว่าการออกกำลังกายมีผลในการลดอาการปวดประจำเดือน รวมถึงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ