Home pregnant women

ป้ายกำกับ: pregnant women

เรื่อง
การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

คุณแม่กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงข้อห้าม ควรสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอด